top of page
Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende psycholoog een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

 

Het dossier

Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor de begeleiding van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van degene die wettelijk daarvoor bevoegd is gezien de leeftijd van het kind, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. De WGBO verplicht ons om de dossiers 15 jaar te bewaren.

 

Privacy

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit dit dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming van degene die daar gezien de leeftijd van het kind bevoegd toe is.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

bottom of page